Chrzest Święty

15 kwietnia, 2020

15 kwietnia, 2020

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje łaskę uświęcającą i wprowadza nas do Kościoła. Jest jakby nowym narodzeniem, bo otrzymujemy od Boga nowe życie, życie Boże.

Miejsce Chrztu.

Na mocy Sakramentu Chrztu Św. stajemy się członkami Kościoła Św. Dlatego Sakrament Chrztu Św. zawsze jest udzielany we wspólnocie Kościoła, którą  jest parafia. Dziecko przyjmuje ten sakrament w parafii, do której terytorialnie przynależą jego rodzice przez fakt zamieszkania na danym terytorium.

Miejscem udzielania Sakramentu Chrztu Św. zawsze jest kościół parafialny, w którym jest chrzcielnica.

Konieczność Chrztu.

Pan Jezus powiedział „Kto uwierzy i chrzest przyjmie, będzie zbawiony” Człowiekowi do zbawienia potrzebna jest łaska uświęcająca, a tę otrzymujemy od Boga w Sakramencie Chrztu Św. Dlatego to rodzice powinni się zatroszczyć, żeby ich dzieci zostały ochrzczone zaraz w pierwszych tygodniach życia, możliwie najszybciej po urodzeniu. W tym celu zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej, by poprosić o chrzest dla dziecka i odpowiednio się przygotować do tego wydarzenia przez katechezę chrzcielną.

Dziecko przyjmuje chrzest w wierze swoich rodziców, dlatego to właśnie rodzice stają się gwarantami wychowania dziecka w duchu wiary katolickiej.

Imię dziecka.

Rodzice i chrzestni powinni się zatroszczyć, by przy nadawaniu dziecku imienia, nie kierować się modą, czy jakimś innym upodobaniem, lecz wybrać dla dziecka imię świętych patronów, którzy będą później je wspierać przez całe życie swym orędownictwem w niebie.

Rodzice Chrzestni.

Każdy przyjmujący chrzest powinien mieć chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a kiedy chrzczone jest dziecko, ma on wraz z rodzicami przedstawić je do chrztu, oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie zgodne z przyjętymi na siebie zobowiązaniami.

Kto może być chrzestnym.

Należy wybrać dwoje chrzestnych. Chrzestnym może być:

– osoba wierząca i praktykująca, wybrana przez rodziców dziecka, która posiada wymagane do tego kwalifikacje, poświadczone odpowiednim zaświadczeniem z Kancelarii Parafialnej swojego, aktualnego miejsca zamieszkania.

– osoba, która ukończyła 16 rok życia.

– osoba, która jest praktykującym katolikiem, bierzmowanym, który przyjął już sakrament Eucharystii, oraz prowadzi życie zgodne z wiarą, by być wzorem dla tego, komu służy posługą chrzestnego.

– musi to być osoba wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej.

– osoba, która swoim życiem nie daje innym zgorszenia.

– chrzestnym nie może być ojciec lub matka dziecka przyjmującego chrzest.

Dokumenty i wiedza, wymagane w Kancelarii Parafialnej:

– Skrócony Akt Urodzenia dziecka

– Odpis Aktu zawartego Małżeństwa rodziców dziecka

– Należy podać datę i miejsce ślubu kościelnego rodziców dziecka

– Należy podać dokładne dane adresowe rodziców chrzestnych Po zgłoszeniu dziecka do chrztu i ustaleniu daty i godziny chrztu, rodzice otrzymują kartki do spowiedzi dla siebie i dla rodziców chrzestnych. Kartki te przynosi się do zakrystii w dniu chrztu i podaje się je kapłanowi, a następnie rodzice chrzestni składają podpis w Księdze Chrztów. Rodzice Chrzestny, którzy aktualnie zamieszkują w innej parafii przywożą ze sobą ze swojej parafii zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić posługę chrzestnego.